Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH ZA
POMOCĄ FACEBOOK LEAD AD (dalej również: „Polityka Prywatności”)

I. PREAMBUŁA

Activa AP Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Wybrzeża 2B, 83-000 Pruszcz Gdański (dalej również: „ACTIVA”)zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest Twoja prywatność, chroni nie tylko internautów odwiedzających prowadzone przez nas strony internetowe, ale również osoby, które zechciały udostępnić ACTIVA swoje dane z wykorzystaniem innych dróg, w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ad. Szanujemy Twoją prywatność, opracowaliśmy więc Politykę Prywatności, która pozwoli Ci zrozumieć jakie informacje gromadzimy w związku z naszymi usługami oraz w jaki sposób i w jakim celu je przetwarzamy.

Przywiązujemy bardzo dużą wagę do ochrony przysługujących internautom praw. Udostępniając nam swoje dane, możesz być pewna/pewny, że:

1. przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych;

2. chronimy Twoje dane od strony technicznej i przechowujemy je na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby;

3. nie przekazujemy Twoich danych podmiotom nieuprawnionym, a w razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa współpracujemy z organami powołanymi do ścigania naruszeń.

W celu dokładnego wyjaśnienia stosowanych przez nas zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych udostępnionych ACTIVA za pomocą funkcji Facebook Lead Ad, stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Dla ułatwienia – w dalszej części Polityki Prywatności, będziesz nazywany „Użytkownikiem”.

 

II. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez ACTIVA w ramach usługi Facebook Lead Ad będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z poz. zm. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883, tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, dalej również: „UODO”).

2. Administratorem danych osobowych jest Activa AP Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Wybrzeża 2B, 83-000 Pruszcz Gdański, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000383746, NIP 604-014-62-27, REGON 221214431, adres strony internetowej: www.activa.gda.pl, e-mail: info@activa.gda.pl.

3. ACTIVA stosuje wszelkie wymagane obowiązującymi przepisami zabezpieczenia zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności ochronę przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Zbiór danych osobowych obejmujących dane Użytkownika przetwarzane za pomocą usługi Facebook Lead Ad podlega rejestracji przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, prowadzącego zgodnie z UODO rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez ACTIVA.

4. Poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu Facebook Lead Ad Użytkownik przekazuje ACTIVA wskazane w formularzu Facebook Lead Ad dane osobowe, obejmujące w szczególności:

a. adres e-mail podany przez Użytkownika w ramach jego profilu w serwisie facebook.com;

b. płeć Użytkownika (podaną w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu);

c. imię Użytkownika (podane w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu);

d. datę urodzenia Użytkownika (podaną w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu);

e. datę urodzenia dziecka Użytkownika lub planowaną datę urodzenia dziecka Użytkownika;

f. numer telefonu Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu);

g. miejsce zamieszkania Użytkownika (miasto podane w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu);

h. kod pocztowy miejsca zamieszkania Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub formularzu).

5. ACTIVA wykorzystuje dane osobowe Użytkownika przetwarzane za pomocą usługi Facebook Lead Ad w celach:

a. marketingu towarów i usług własnych (na podstawie obowiązujących przepisów prawa);

b. umożliwienia Użytkownikowi otrzymywania spersonalizowanych informacji marketingowych, w szczególności o promocjach, produktach, konkursach etc. dotyczących ACTIVA za pośrednictwem Internetu.

6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy wyłącznie w celach wskazanych w Polityce prywatności oraz w zakresie dobrowolnie wyrażonych przez Ciebie zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

7. Użytkownikowi przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z UODO, w szczególności prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji, poprawiania i usunięcia danych osobowych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy. Uprawnienia te mogą być realizowane w szczególności poprzez kontakt z ACTIVA w sposób określony w punkcie IV. Polityki Prywatności.

8. ACTIVA zastrzega, iż na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią może powierzyć jej przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności w zgodzie z UODO.

 

III. INFORMACJA HANDLOWA

1. Uzyskując dane Użytkownika dzięki funkcji Facebook Lead Ad mamy techniczną możliwość komunikowania się z Użytkownikiem na odległość (np. poprzez wiadomości e-mail).

2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie zastrzec, że nie chce otrzymywać od ACTIVA tego typu powiadomień o charakterze marketingowym, w tym także wycofać już udzieloną zgodę.

3. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez ACTIVA działalnością mogą być przesyłane w zakresie objętym wyrażoną przez Użytkownika zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 

IV. KONTAKT UŻYTKOWNIKA Z ACTIVA

Nasz sposób kontaktu z Tobą zależy od zakresu udzielonych przez Ciebie informacji i zgód. Jeśli zapragniesz skontaktować się z nami, skorzystaj ze stworzonego dla Ciebie Serwisu Konsumenckiego:

Serwis Konsumencki

58 691 09 80 (opłata zgodna z cennikiem operatora)

lub +48 512 413 380

lub e-mail: info@activa.gda.pl

Serwis Konsumencki na Twoje życzenie poinformuje Ciebie także o celu, sposobie i zakresie
przetwarzania Twoich danych osobowych, a także udzieli innych wymaganych przez prawo informacji.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 15.03.2016 r.

2. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez UODO.